indygo

Prawo/medycyna

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIAz dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011r. Nr 31, poz. 158)

<<

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej. (Dz. U. z 2000r. Nr 20, poz. 254)

<<

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIAz dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006r. Nr 213, poz. 1568)

<<

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIAz dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2007 r. Nr 162 Poz. 1153)

<<

Przepisy Sanitarno-Epidemiologiczne i procedury do stosowania w gabinetach stomatologicznych

<<

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z
zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych

<<

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi  (Dz.U.06.180.1325)

<<

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity – Dz.U. nr 169 z 2003r. poz. 1650 z późniejszymi zmianami)

<<

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie warunków
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

<<

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 3 marca 2004 r.
w sprawie wymagaƒ, jakim powinno odpowiadaç medyczne laboratorium diagnostyczne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 3 marca 2004 r.
w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać  medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U.04.430.408)

<<

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej

<<

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U.z 2009r Nr 150 Poz.1216)

<<

Ustawa z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U.10. Nr107 Poz.679)

<<

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.z 2011r Nr 112 Poz.654)

<<

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółpwych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz.U. Nr 12. Poz 739 )