indygo

Archive for Marzec, 2014|Monthly archive page

co to jest podmiot leczniczy?

In Projekt gabinetu on 4 marca 2014 at 07:45

Ustawa o działalności leczniczej dokonała szeregu modyfikacji stanu prawnego dotyczącego spraw ustrojowych uczestników rynku usług medycznych. Jednym z obszarów objętych zmianami są przepisy regulujące działalność dotychczasowych indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich. Ustawa o działalności leczniczej zmienia nazwy podmiotów tego typu, wprowadza modyfikacje w części dotyczącej miejsca wykonywania świadczeń, zmienia nadzór nad praktykami zawodowymi.

0115

Definicje podmiotu leczniczego w myśl tej ustawy to:

1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 106, poz. 622) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,

2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatoriumambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czytaj dalej… Read the rest of this entry »